Z ciekawych orzeczeń
Ciekawe orzeczenia
Generalny Inspektor wyraził przekonanie (decyzja GI-DP-024/54/02), że takie dane osobowe pracownika, jak: imię, nazwisko, pełniona funkcja, są tzw. danymi służbowymi i jeżeli zakres przetwarzanych przez pracodawcę danych osobowych nie wkracza w sferę prywatności pracownika, to pracodawca może się nimi posługiwać w ramach prowadzonej przez siebie działalności (tak też SN w wyroku z 19 listopada 2003 r., I PK 590/02, LexPolonica nr 369564, OSNP 2004, nr 20, poz. 351).


Zdaniem Sądu Najwyższego nick może podlegać ochronie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych  (tak Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 11 marca 2008 r. sygn. akt II CSK 539/07).