Podatek VAT zaliczany do kosztów uzyskania przychodów

Kosztem uzyskania przychodów będzie także podatek należny od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług w określonej ilości lub wartości.
Wynika to z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uchwalonej 19 lutego br., na 61. posiedzeniu Sejmu. W dniu 12 marca br. rozpatrzył ją Senat. Senat nie wniósł poprawek, wobec czego akt skierowano do podpisu Prezydenta.


Ustawa ma obowiązywać od 1 stycznia 2011 r.