Orzeczenia

Solidarne uwolnienie się od długu wekslowego
 
Sąd Najwyższy wydając wyrok w sprawie I CSK 249/09 uznał, że wyrok korzystny dla jednego z dłużników solidarnych uwalnia od długu pozostałych, dotyczy również dłużników wekslowych tej samej kategorii.
Umowa zawarta dla pozoru nie obowiązuje. Jeśli podpisało ją kilka osób, to stwierdzenie przez sąd jej nieważności odnosi się do wszystkich.
Rzeczpospolita, 10 lutego 2010 r.

Opłata planistyczna częściowo niekonstytucyjna
 
Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności art. 37 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie, w jakim wzrost wartości nieruchomości odnosi do kryterium faktycznego jej wykorzystywania w sytuacjach, gdy przeznaczenie nieruchomości zostało określone tak samo, jak w miejscowym planie uchwalonym przed 1 stycznia 1995 r.
9 lutego 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał, w składzie pięciu sędziów, pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, czy art. 37 ust. 1 ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie, w jakim wzrost wartości nieruchomości odnosi do kryterium faktycznego jej wykorzystywania w sytuacjach, kiedy przeznaczenie nieruchomości było określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przed 1 stycznia 1995 r., który utracił moc z uwagi na upływ terminu określonego przepisem art. 87 ust. 3 tej ustawy, jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji.
W wyniku pytania sądu TK orzekł, że art. 37 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie, w jakim wzrost wartości nieruchomości odnosi do kryterium faktycznego jej wykorzystywania w sytuacjach, gdy przeznaczenie nieruchomości zostało określone tak samo, jak w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przed 1 stycznia 1995 r., który utracił moc z powodu upływu terminu wyznaczonego w art. 87 ust. 3 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Trybunał nie odroczył daty utraty mocy przez niekonstytucyjny przepis, zatem skutek ten nastąpi z dniem ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Osoby, które w analogicznej sytuacji uiściły rentę planistyczną, będą mogły żądać wznowienia postępowania administracyjnego w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia TK.
http://www.samorzad.LEX.pl/

 

Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem
 
Umowa o pracę może zostać wypowiedziana drogą elektroniczną w przypadku, gdy taka forma komunikacji została przewidziana w firmie oraz obie strony wyraziły na nią zgodę.

Tak, orzekł Sąd Najwyższy w wyroku  w sprawie I PK 58/0